CzechRA v ČR


CzechRA - Společnost pro podporu a rozvoj čtenářství - vznikla v České republice v roce 1992 jako česká sekce Mezinárodního sdružení pro čtení (IRA).
CzechRA je dobrovolnou neziskovou organizací.

Cíl :

Obecným cílem CzechRA je všestranná podpora aktivit zaměřených na podporu čtení a čtenářství v ČR. Tato všestranná podpora zahrnuje oblast výuky čtení ve školách, rozvoj didaktiky čtení jako součásti pregraduální a postgraduální přípravy učitelů, spolupráci s knihovnami, výzkumné aktivity a nejrůznější další aktivity, do kterých je zapojena co nejširší veřejnost. (rodiče, nakladatelé atd.).

Období let 1992 - 2000 :

V roce 1992 byl ustaven první výbor, jehož předsedou se stal PhDr.Václav Mertin z Katedry psychologie UK FF. Tento výbor byl složen z psychologů, speciálních pedagogů a dalších vysokoškolských odborníků.

Mezi nejvýznamější akce v tomto období patří organizace 16.světového kongresu o čtení v Praze v roce 1996. Tohoto kongresu se zúčastnilo téměř 1000 odborníků z 30ti zemí světa.

Každoročně tento výbor organizoval společně s katedrou psychologie UK FF a Českou společností Dyslexie odborné semináře , které byly určeny především pro pedagogickou veřejnost, studenty a poradenské pracovníky.

Významná byla i pravidelná účast členů výboru na významných mezinárodních akcích pořádaných IRA nebo její evropskou pobočkou - IDEC.

Období od roku 2000 :

V květnu 2000 došlo k organizačním změnám uvnitř této organizace. Novým předsedou se stala PaedDr.Radka Wildová,CSc. z Katedry primární pedagogiky UK PedF. Zároveň byl sestaven nový výbor, jehož členy jsou zástupci vysokoškolských pedagogů, knihovníci, učitelé z praxe, reprezentanti MŠMT, České sekce IBBY a České společnosti Dyslexie.

Tento výbor zpracoval rámcovou koncepci práce CzechRA pro nadcházející období, jejímž hlavním cílem je podpořit efektivní spolupráci při rozvoji čtení a čtenářství mezi co nejširšími cílovými skupinami - učiteli v praxi, vysokoškolskými odborníky, knihovníky, rodiči, nakladateli.
Dílčími cíli je např. zkvalitnění všech forem přípravy učitelů, vědecko-výzkumná a publikační činnost, úzká spolupráce s knihovníky, pedagogickými centry, Klubem dětských knihoven (KDK), Českou sekcí IBBY, Českou společností Dyslexie a RWCT.

Formulované cíle naznačují i aktivity, na kterých se CzechRA podílí či bude podílet. Jedná se především o pravidelné odborné semináře určené pedagogické veřejnosti, studentům a rodičům, publikace pro různé cílové skupiny, výzkumnou činnost v oblasti čtení a čtenářství, osvětovou činnost prostřednictvím medií a nejrůznější projekty spolupráce s KDK a dalšími partnery.Optimalizováno pro Internet Explorer, 800x600
Autor stránek: Jiří Wild